Gastouderopvang BuurKids, gevestigd aan Buurmeester 22, 6661 MB te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 


Contactgegevens:
Gastouderopvang BuurKids
Buurmeester 22
6661 MB Elst
06 20550969

1.    Laura Derksen-Hendriks  is de Functionaris Gegevensbescherming van Gastouderopvang BuurKids . Zij is te bereiken via info@buurkids.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten / huisgenoten / structureel aanwezigen:
Gastouderopvang BuurKids verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens bevinden zich met name in de opvangovereenkomst, de lijst noodnummers en overige formulieren welke vanuit het gastouderbureau verplicht worden gesteld (toestemmingsverklaringen etc.). Alle informatie heeft als doel uitvoering geven aan het contract tussen vraagouder en gastouder en tussen gastouder en gastouderbureau

     

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gastouderopvang BuurKids verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt op het op moment dat u gebruik maakt van onze opvang. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor en achternaam ouder(s)/ verzorger(s)
- voor en achternaam kind(eren)
- geboortedatum kind(eren)*
- Adres*
- telefoonnummer(s)
- emailadres*
- eventuele medische gegevens van kind(eren)*

 

*Deze gegevens worden verwerkt wanneer u definitief bent ingeschreven bij Gastouderopvang BuurKids en zijn ten behoeve van het wettelijk rechtmatig kunnen uitvoeren van de diensten die Gastouderopvang BuurKids levert.
     

Bijzonder en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven van ouder(s)/ verzorger(s) en/ of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raden ouder(s)/ verzorger(s) en/ of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u van mening bent dat wij ten onrechte persoonlijke gegevens hebben verzameld, neemt u dan contact met ons op via info@buurkids.nl.

     

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Gastouderopvang BuurKids verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
-    Het wettelijke correct kunnen aanbieden van diensten in het kader van    kinderopvang
-    Het versturen van facturen
-    In geval van calamiteiten correct kunnen handelen
-    Kunnen voldoen aan controle eisen van organisatie (GGD controle)

 

De AVG verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden als de betrokken persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De bijzondere persoonsgegevens die Gastouderopvang BuurKids verwerkt betreffen gegevens over de gezondheid en alleen in die situaties waarin de gastouder door de vraagouder wordt gevraagd het opvangkind medicatie toe te dienen. De uitdrukkelijke toestemming van de ouders wordt expliciet in diverse formulieren (zoals medicijnverstrekking) vastgelegd en door vraagouder en gastouder ondertekend.
Alle persoonsgegevens worden welke in hard copy zijn opgeslagen bewaard in een afgesloten dossierkast en digitaal in een wachtwoord beveiligde netwerkomgeving.
De gegevens die u aan mij geeft worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij daartoe een verplichting bestaat op basis van de wet, een rechtelijk uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen vraagouder en gastouder. 

     

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Als ondernemer is Gastouderopvang BuurKids wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Persoonsgegevens die binnen deze fiscale bewaarplicht vallen, worden hierna verwijderd. Persoonsgegevens die niet onder de fiscale bewaarplicht vallen, zullen worden verwijderd zodra u geen gebruik meer maakt van onze diensten.

     

Delen van persoonsgegevens met derden:
Gastouderopvang BuurKids verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een bewerkersovereenkomst.

     

Bewaren en delen van foto’s: 
Indien er toestemming is gegeven, maakt Gastouderopvang BuurKids foto’s en/video’s gedurende de opvangdagen. In het formulier toestemming foto’s en video’s kunt u aangeven waar u wel of geen toestemming voor geeft. 

     

Bewaren van toestemming/ verklaring formulieren:
Bij aanvang van de opvang zal u voor aan aantal zaken toestemming worden gevraagd om zo een optimale zorg en veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen. Deze schriftelijke toestemming(en) wordt bewaard gedurende de opvang en zal bij beëindiging van de opvang worden verwijderd.

     

Contact:
Wanneer u een email of andere berichten aan ons verzendt, kunnen deze berichten bewaard worden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en digitaal bewaard in een met wachtwoord beveiligde email omgeving.                                           


 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Gastouderopvang BuurKids maakt via gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij het mogelijk maken om te reageren via het contactformulier en de knop facebook. Enkele cookies worden geplaatst voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kan ik hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.

     

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, indien dit niet in tegenstrijd komt met het wettelijk rechtmatig kunnen uitvoeren van de diensten die gastouderopvang BuurKids levert.
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kun indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander te sturen. 
Wilt u een of meerdere bovengenoemde handelingen schriftelijk uitvoeren, vragen wij u dit middels een email naar te sturen met hierbij een kopie van u identiteitsbewijs bijgevoegd. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Gastouderopvang BuurKids wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

     

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Gastouderopvang BuurKids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u van mening bent dat dit niet het geval is of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@buurkids.nl.